۸۱۱۴۳

• کشت ۹۰ درصد بذر کلزای مورد نیاز ایران در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول