۶۱۱۴۱

• میانگین برداشت بذرکلزا در ایران بالاتر از اروپا است