۷۱۱۴۲

♦بارگیری چغندر قند دزفول به اصفهان به علت نبود کارخانه تولید قند