تولیید و پرورش بذر خالص و با کیفیت و عاری از هرگونه علف هرز از جمله اولویت های شرکت شهید رجایی دزفول می باشد که به حمد الله این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب کشاورزی توانسته است انواع مختلف بذر شبدر را با کیفیت بالا تولیید نماید

تصاویر بذر های آلوده به علف های هرز و بذر های تولیدی شرکت شهید رجایی دزفول

shabdar 1

بذر شبدر قرمز آلوده به علف هرز

 

shabdar 2

بذر شبدر لاکی آلوده به علف های هرز

 

shabdar 3

بذر شبدر قرمز و آلودگی به انواع علف های هرز

 

shabdar 4

بذر شبدر لاکی کشت شده در مزارع کشاورزی آلوده به علف هرز و افزایش استفاده از علف کش ها

 

shabdar 6

مزارع شبدر برسیم و بذر های عاری از علف هرز تولیدی شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

 

shabdar 7

مزارع شبدر شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول