۹۴ - Copy

 

 

 

تصاویر برداشت شبدر

shabdar 1

 

 

 

تصاویربذر های شبدر آلوده به علف های هرز