این شرکت درنظر دارد عملیات برداشت محصول نعنا در سطح ۱۳ هکتار، مورد در سطح ۶ هکتار و رزماری در سطح ۱۸ هکتار را از طریق مناقصه و با توجه به شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند .ضمنا تحویل فرم پیشنهاد قیمت از تاریخ انتشار این آگهی تا ۹۶/۳/۲۲ می باشد و به پیشنهادهای بعد از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت شرایط عملیات برداشت نعنا، مورد و رزماری