۲۵۴۹۰۳

بازدید مسئولین شبکه تعاون روستایی کشور از شرکت کشت و صنعت شهید رجایی