شرایط آگهی مزایده شماره ۹۴/۶ حذف و فروش چوب مرکبات باغات در سطح حدود ۴۰ هکتار

۱- فروش چوب مرکبات باغات شماره ۱- ۱۶ و ۱۷ از دریچه ۹۷ و باغ ۳ از دریچه ۱۱۰به مساحت حدود ۴۰ هکتار اقدام فرمایند.

۲- پیمانکار ملزم به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح جهت حذف باغات می‌باشد.

۳- پیمانکار موظف است در مدت قرارداد بصورت مستمر در باغات شرکت کارفرما حضور داشته باشد.

۴- پیمانکار و ابواب جمعی وی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات شرکت کارفرما می‌باشد.

۵- پیمانکار موظف به بریدن شاخه ها تنه‌ی درختان و خارج کردن ریشه‌ها بطور کامل از زمین باغات بوسیله ی بیل مکانیکی و انتقال آن ها به بیرون محوطه و حریم شرکت می باشد.

۶- پیمانکار موظف است پس از اجرای عملیات بند ۴ نسبت به عملیات ریپر با یکدستگاه بلدوزر ۸ D بصورت دو ریپر عمود بر هم و با عمق حداقل ۵۰ سانتی متر و نیز تسطیح اراضی مذکور با یکدستگاه گریدر اقدام نماید.

۷- حداکثر مدت پیمان ۱۰۰ روز ( ازتاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ لغایت ۹۵/۳/۳۰) می‌باشد و به ازای هر روز تأخیر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از حساب پیمانکار کسر خواهد شد.

۸-  پیمانکار می‌تواند پیشنهاد قیمت خود را بصورت هکتاری ارائه نماید.

۹-  شرکت کنندگان باید مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت شهید رجایی واریز نمایند.

۱۰- ضمناً شرکت کنندگان باید تا تاریخ ۹۴/۱۱/۱۳ فرم پیشنهاد قیمت خود را به دفتر بازرگانی ارائه نمایند.

۱۱- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۲۹۵۵

 دریافت فرم پیشنهاد قیمت

 

                                                                                                 شرکت کشت وصنعت شهید رجایی