شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی شامل اجرای فنداسیون-  ستون ها – سقف های تیرچه بلوک یونولیتی مربوطه را مطابق نقشه های اجرایی در ۷ طبقه از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه ۱۰ روز پس از انتشار آگهی رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت شرایط مناقصه