این شرکت درنظر دارد اجرای عملیات آسفالت به میزان ۱۲٫۰۰۰ متر مربع خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخـذ فرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با  تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۶ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود .

دریافت فرم پیشنهاد قیمت اجرای عملیات آسفالت

دریافت شرایط اجرای عملیات آسفالت