این شرکت درنظر دارد عملیات وجین و مخلوط کشی مزارع کلزا بذری در سطح حدود ۳۵۰ هکتار خود را  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخـذ فرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با  تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۸ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود.