این شرکت درنظر دارد مقدار ۹۰۰ لیتر  سم آتلانتیس خود را  از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا جهت اخـذ فرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با  تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت