این شرکت درنظر دارد مقدار ۱۴۰۰ هکتار عملیات کشت گندم با دستگاه کشت مستقیم و کمبینات خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخـذ فرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود.