شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد احداث حصار فلزی تابلو برق های مزارع شرکت را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند .

دریافت شرایط مناقصه

دریافت فرم پیشنهاد قیمت