شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات احداث حوضچه فیلتراسیون مزارع شرکت خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند .