شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات آبیاری تحت فشار  مزارع خود را در سطح ۶۳۰ هکتار از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه روز شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت شرایط مناقصه آبیاری تحت فشار

دریافت فرم پیشنهاد قیمت مناقصه آبیاری تحت فشار

ضمنا جهت دریافت مشخصات فنی و نقشه های اجرایی با تلفن ۰۹۳۵۹۲۶۱۲۶۰
آقای سجادی تماس حاصل نمایید.