شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات کشت گندم با دستگاه کمبینات و کشت مستقیم در سطح ۲۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه دو شنبه مورخ ۹۷/۸/۷ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 دریافت فرم پیشنهاد قیمت کشت گندم کمبینات و مستقیم

دریافت شرایط مناقصه کشت گندم کمبینات و مستقیم