شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات برداشت میوه سردرختی باغات مرکبات خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه دو شنبه مورخ ۹۷/۸/۷ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت برداشت میوه سردرختی

دریافت شرایط مناقصه برداشت میوه سردرختی