شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات احداث ساختمان سردخانه، سالن فرآوری مارچوبه و تاسیسات گاز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند. ضمناً زمان مناقصه سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت فرم استعلام و شرایط احداث ساختمان سردخانه و سالن فرآوری مارچوبه

دریافت نقشه های ساختمان سردخانه

دریافت فرم استعلام و شرایط احداث ساختمان اشتراک گاز شهری

دریافت نقشه های ساختمان اشتراک گاز شهری