شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات برداشت و حمل ذرت و ماش را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه دو شنبه مورخ ۹۷/۷/۲ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت فرم پیشنهاد قیمت برداشت ذرت، ماش و سویا

دریافت شرایط مناقصه برداشت ذرت، ماش و سویا

دریافت فرم پیشنهاد قیمت حمل ذرت، ماش و سویا

دریافت شرایط مناقصه حمل ذرت، ماش و سویا