شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات کشت و داشت ذرت دانه در سطح ۱۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه به تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۶ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

 

دریافت شرایط مناقصه عملیات کشت و داشت ذرت دانه

دریافت فرم پیشنهاد قیمت عملیات کشت و داشت ذرت دانه