شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد خرید کود مایع باغات خود را به میزان ۵۴۰۰ لیتر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷-۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه دو شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.