این شرکت در نظر دارد عملیات حمل ذرت دانه ای،ماش، سویا و آفتابگردان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با تلفن ۰۶۱۴۲۲۹۶۱۰۷ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند. ضمنا زمان مناقصه روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۵ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می شود.