این شرکت در نظر دارد عملیات سمپاشی مزارع در حدود ۱۱ هزار هکتار و عملیات کشت و داشت ذرت در حدود ۱۲۲۰ هکتار از مزارع خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخد فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن: ۴۲۲۹۶۱۰۷-۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند.

ضمناَ زمان مناقصه چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۷ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می شود.

 

دریافت شرایط عملیات سمپاشی

دریافت فرم پیشنهاد قیمت عملیات سمپاشی

دریافت شرایط عملیات کشت و داشت ذرت

دریافت فرم پیشنهاد قیمت عملیات کشت و داشت ذرت