این شرکت درنظر دارد اجرای عملیات برداشت و حمل گندم و کلزا بذری و دانه ای  خود را  از طریق مناقصه عمومی واگذار نمایـد. لذا جهت اخـذ فـرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شـرکت مراجعـه یا با  تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود.

شرایط مناقصه برداشت و حمل گندم و کلزا

پیشنهاد قیمت برداشت گندم،کلزا و شبدر

پیشنهاد قیمت حمل گندم،شبدر و کلزا دانه‌ای