این شرکت درنظر دارد مقدار ۲۵ تن کود سلوپتاس و مقدار ۲۲ تن اسید فسفریک را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا جهت اخـذ فرم پیشـنهاد قیمت و شرایـط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با تلفـن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امـور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه دو شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۸ رأس ساعت ۱۰ صبح و در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت فرم پیشنهاد قیمت