این شرکت درنظر دارد عملیات احداث یک باب ساختمان سردخانه به مساحت ۱۶۰/۴۵ مترمربع واقع در محوطه کمپ مرکزی شرکت ، خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه به دفتر شرکت مراجعه یا با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . زمان مناقصه دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۶ رأس ساعت ۱۰ صبح دردفترشرکت انجام می‌شود .

ضمنا مبلغ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 دریافت مشخصات فنی خصوصی

دریافت نقشه ها

دریافت فرم پیشنهاد قیمت