این شرکت درنظر دارد عملیات بوجاری کلزای بذری و دانه ای حدود ۱۹۰۰ تن خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۹ رأس ساعت ۱۰ صبح دردفترشرکت انجام می‌شود .

دریافت شرایط شرکت در مناقصه

دریافت فرم پیشنهاد قیمت بوجاری کلزا