شرکت کشت و صنعت شهید رجایی درنظر دارد عملیات دیسک سنگین در سطح حدود ۵۰۰۰ هکتار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند.