۵۷۳۲۲۱۶۰

این شرکت درنظر دارد عملیات برداشت و حمل محصولات کشاورزی حدود ۲۹۵۰ هکتار ( گندم، شبدر، کلزای بذری و کلزای دانه‌ای، آفتابگردان) خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مناقصه سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ رأس ساعت ۱۰ صبح دردفترشرکت انجام می‌شود .

شرایط آگهی مناقصه شماره ۹۵/۱۰ برداشت و حمل محصولات کشاورزی ( گندم ، کلزای بذری، کلزا دانه ای و شبدر)

شرکت کشت وصنعت شهید رجایی در نظر دارد برداشت و حمل حدود ۱۰۱۰ هکتار گندم ، کلزا دانه ای ۷۷۰ ، کلزای بذری ۲۸۰ هکتار و شبدر ۳۷۸ هکتار و آفتابگردان ۳۲۷ هکتار خود را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می تواننند از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ نرخ پیشنهادی خود را کتباً اعلام نمایند

 • شرکت کننندگان در مناقصه می توانند نرخ پیشنهادی خود را جهت برداشت و حمل در پاکت دربسته به امور بازرگانی شرکت تسلیم نمایند .
 • متقاضی میبایست مشمول قرارداد قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷ شمسی نباشد ، در صورت احراز خلاف طبق قانون مربوطه رفتار خواهد شد .
 • هرشرکت کننده میبایست مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت برداشت بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری سیبای به شماره ۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه دزآب و یا شماره حساب شبا ۷۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳ IR بنام شرکت کشت وصنعت شهید رجایی واریز و رسید وجه را همراه با فرم پیشنهاد قیمت تحویل نماید ، درغیراینصورت در مناقصه شرکت داده نمیشود .
 • پیمانکار موظف است حداقل یک هفته قبل از برداشت هرمحصول کمباینهای مورد نیاز را در شرکت مستقر نماید .
 • پیمانکار موظف است درحین انجام کار در مزرعه حضور مستمر داشته باشد .
 • پیمانکار برداشت و حمل گندم موظف است طبق نظر کارشناس مزرعه چنانچه نیاز به دوره زنی مزرعه باشد آنرا انجام دهد ، لذا برداشت اطراف مزرعه ( دوره زنی ) با سطح کلی مزرعه هیچ تفاوتی نخواهد داشت .
 • عملیات برداشت گندم به ۲ پیمانکار واگذار می گردد.
 • برداشت محصول هر مزرعه باید جداگانه حمل شود
 • در صورت حمل نصف بار از هر مزرعه میانگین ظرفیت ماشین در نظر گرفته می شود
 • هرشرکت کننده میبایست مبلغ /۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت حمل محصولات کلزابذری ، شبدر و گندم بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری سیبای شماره ۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه دزآب ویا شماره حساب شبا ۷۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳IR بانک ملی بنام شرکت کشت وصنعت شهید رجایی واریز و رسید وجه را همراه با فرم پیشنهاد قیمت تحویل نماید ، درغیراینصورت در مناقصه شرکت داده نخواهد شد .
 • برداشت محصولات مذکور و نیز حمل آنها ترجیحاً هرکدام به دو /۲ نفر پیمانکار واگذار میگردد
 • پیشنهادهای رسیده در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ راس ساعت ۱۰ صبح دردفتر مرکزی شرکت باز و قرائت و برنده مناقصه طی صورتجلسه ای تعیین خواهد شد .
 • عملیات حمل و برداشت طبق نظر کارشناس مزرعه صورت می گیرد .
 • برنده مناقصه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام و درصورت انصراف ازعقدقرارداد ، مبلغ سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
 • شرکت دررد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
 • به پیشنهادهای رسیده بعد ازساعت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • تأمین سوخت بعهده پیمانکار میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی جهت تأمین سوخت مورد نیاز ندارد و درصورتیکه تأمین سوخت مورد نیاز پیمانکار برای شرکت مقدور باشد قیمت تمام شده با هزینه های جانبی از پیمانکار اخذ میگردد . ضمناً تحویل سوخت به پیمانکار ازجایگاه سوخت شرکت صورت خواهد گرفت .
 • پیمانکار برداشت باید چکی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانت اجرای عملیات نزد شرکت ارائه نماید .
 • سپرده شرکت کنندگان بعد از پایان برداشت وحمل به پیمانکار عودت میگردد .
 • هزینه چاپ آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه میباشد . /ع/

دریافت فرم پیشنهاد قیمت حمل                     دریافت فرم پیشنهاد قیمت برداشت

جــدول بــرداشت و حمل محصولات کشـــاورزی/ دفتر زراعت ۱

نوع محصول سطح هکتار تاریخ برداشت نوع دستگاه تعداد کمباین تعداد کمپرسی
شبدر ۶۴ ۲۵/۳/۹۶ کمباین کلاس ۱ دستگاه ۲   دستگاه
گندم ۱۱۰۰ ۱۵/۲/۹۶ کمباین کلاس ۳   دستگاه ۴   دستگاه
کلزای بذری ۲۱۷ ۲۰/۱/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو  ۳ دستگاه  ۲ دستگاه
کلزا دانه‌ای ۳۵۰ ۲۰/۱/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو
آفتابگردان ۷۷ ۲۵/۴/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو یکدستگاه ۲ دستگاه

                                        

جــدول بــرداشت و حمل محصولات کشـــاورزی/ دفتر زراعت ۲

نوع محصول سطح هکتار تاریخ برداشت نوع دستگاه تعداد کمباین تعداد کمپرسی
شبدر ۲۰۰ ۲۵/۳/۹۶ کمباین کلاس ۲ دستگاه ۲   دستگاه
گندم ۶۷۰ ۱۵/۲/۹۶ کمباین کلاس ۲   دستگاه ۳   دستگاه
کلزای بذری ۶۳ ۲۰/۱/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو  ۲ دستگاه  ۲ دستگاه
کلزا دانه‌ای ۱۲۰ ۲۰/۱/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو
آفتابگردان ۵۰ ۲۵/۴/۹۶ کمباین کلاس- ترجیحاً توکانو یکدستگاه ۲ دستگاه