این شرکت درنظر دارد خرید یکدستگاه ماشین آبیاری (سنترپیوت) برای یک قطعه زمین ۵۵ هکتاری خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ( شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از دفتر سامانه های نوین آبیاری باشند)  ضمناً زمان مناقصه سه شنبه مورخ ۴/۳/۹۵ رأس ساعت ۱۰ صبح دردفترشرکت انجام می‌شود  .

فرم پیشنهاد قیمت

مشخصات دستگاه

مشخصات دستگاه