مزایده مشارکت در کاشت گندم و صیفی جات   

شرکت کشت وصنعت شهید رجایی در نظردارد تحت شرایط ذیل مقدار حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی خود را بصورت مزایده برای مدت یکسال زراعی به متقاضیان واجد شرایط بصورت مشارکت در کشت واگذار نماید . شرکت کنندگان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۱۹ / ۲ /۹۴ پیشنهادات خود را در پاکت های دربسته تحویل نمایند . ضمناً جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده غیرحضوری میباشد .

شرایط مزایده :

۱- مقدارحدود ۱۰۰۰  هکتار  بصورت دریچه های مجزا و به هرمتقاضی فقط یک دریچه واگذار میگردد.

۲- پیشنهاد قیمت صرفاً بصورت نقدی می باشد.

۳- هرشرکت کننده میبایست مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (چهار میلیون ریال )   بحساب سیبای بانک ملی دزآب به شماره ۰۲۰۵۵۴۸۴۵۶۰۰۳ بنام شرکت کشت وصنعت شهید رجایی واریز ورسید وجه را درزمان ورود به جلسه یا معادل آن چک بین بانکی معتبربه شرکت تحویل نماید ، درغیراینصورت به پیشنهاد وی ترتیب اثر داده نخواهد شد .    

۱-۳- فیش سپرده در پاکت الف و فرم پیشنهاد قیمت در پاکت ب بصورت جداگانه قرار داده شوند.

۴-نتایج مزایده حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد  از برگزاری اعلام میشود و برندگان مزایده می بایست حداکثر تا تاریخ ۵/۳/۹۴ نسبت به پرداخت و ارائه مستندات به شرکت اقدام نمایند ،درغیراینصورت انعقاد قرارداد کان لم یکن خواهد شد و سپرده شرکت در مزایده، به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت مجاز است نفرات بعد را بعنوان برنده اعلام نماید.

۵- هرشرکت کننده ( متقاضی ) می‌تواند حداکثر دو /۲ دریچه را پیشنهاد قیمت بدهد .

۶- واگذاری اراضی موضوع مشارکت بصورت نقدی میباشد . 

۷-  مزارع واگذاری حدود ۱۰۰۰ هکتارصرفا جهت کشت صیفی جات ، سبـزی ، ذرت پائیزه و گندم  اختصاص می‌یابد.

۸- انتقال زمین موضوع مشارکت بصورت جزئی یا کلی و تحت هریک از عناوین حقوقی به غیر ممنوع می‌باشد ودرصورتیکه شریک از این موضوع تخلف نماید ضمن فسخ قرارداد به ازای هرهکتار مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از وی اخذ خواهد شد وشرکت حق خواهد داشت اراضی موضوع مشارکت را به تشخیص خود به غیر واگذار نماید .

۹- پرداخت هزینه آب زراعی بعهده شریک می‌باشد و درصورت استفاده از چاه عمیق علاوه بر پرداخت هزینه مذکور هزینه های نگهداری و برق مصرفی نیز بعهده شریک میباشد .

۱۰-  تأمین نهاده های  مورد نیاز بعهده متقاضی می باشد وشرکت فقط شریک را به مراکز خدمات جهت دریافت نهاده ها معرفی می نماید .

 ۱۱- واگذاری و تحویل زمین به برندگان مزایده از مورخه ۳۱/۳/۹۴  به به جزء مزارعی که کشت ذرت بهاره در آنها صورت گرفته و چنانچه زمین مورد نظر آزاد باشد قبل از تاریخ مذکور درصورت تسویه حساب و ارائه مستندات به شریک  تحویل داده میشود .

۱۲- ترمیم و ایجاد انهار و درین مزارع بعهده شریک میباشد .

۱۳- سطوح مزارع و دریچه های شرکت براساس لیست هکتار نقشه های موجود شرکت به شریک واگذار میگردد و مساحی شریک یا غیر به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود .

۱۴- حراست و نگهبانی تأسیسات چاه آبرسانی شامل( ترانس برق و ملزومات چاه) بعهده برنده مزایده ( شریک ) میباشد .  

 ۱۵- شرکاء سال قبل که در مزایده شرکت می نمایند در صورت برابربودن قیمت پیشنهادی با دیگران در اولویت قرار دارند .   

۱۶- شریک حق واگذاری پس مانده محصولات و یا خود محصول  را به هیچ عنوان به دامداران جهت چرای دام را ندارد مگر با مجوز شرکت .

۱۷- در اراضی واگذارشده کشت ذرت بهاره و شالی ( شلتوک ) بطور کلی ممنوع میباشد و درصورت تخلف شریک از این موضوع به ازای هرهکتار مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد .

۱۸- درصورتیکه شریک به کشت محصول غیراز آنچه که توافق شده اقدام نماید ، شرکت حق خواهد داشت نسبت به دیسک زدن آن اقدام نماید .

۱۹- شریک حق تغییر کاربری مزارع و احداث بنا در مزارع را ندارد وهرگونه عملیات را میبایست با شرکت هماهنگ نماید .

۲۰- افرادی که از سنوات گذشته به شرکت هرگونه بدهی داشته باشند تنها درصورت مفاصاحساب می‌توانند در مزایده شرکت کنند .

۲۱- هرشرکت کننده می‌تواند حداکثر یک نفر را بعنوان شریک در زمان ارائه پیشنهاد قیمت به شرکت معرفی نماید.

۲۲- شرکت دررد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

۲۳- کسورات قانونی بعهده شریک  میباشد .

۲۴- هزینه چاپ آگهی مزایده بعهده برندگان مزایده خواهد بود .

۲۵- هردریچه بطور کامل و یکجا به شریک واگذار میگردد .

۲۶- حفاظت و نگهداری محصول درطول دوره بعهده شریک می باشد .                                                                                                                                     

۲۷- دریچه های قابل واگذاری جهت مشارکت  به پیوست میباشند :‌

 

/ع/۳۴۱

                                                  شرکت کشت وصنعت شهید رجایـــــی