این شرکت درنظر دارد تعداد ۵۱ راس گاو ماده  را از طریق مزایده بفروش برساند  . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده شنبه  مورخ ۹۷/۱۰/۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود. 

 دریافت شرایط مزایده فروش احشام

دریافت فرم پیشنهاد قیمت مزایده فروش احشام