این شرکت درنظر دارد حدود ۲۱ هکتار از چوب درختان مرکبات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند  . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده دوشنبه  مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.