این شرکت درنظر دارد ۱۵۰ تن ذرت دانه ای خشک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند  . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده پنج شنبه  مورخ ۹۶/۱۲/۱۰ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.