این شرکت درنظر دارد فروش محصول مار چوبه در سطح حدود ۱۶ هکتار مزارع خود را از طریق مزایده عمومی به صورت سرپایی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود.

دریافت شرایط مزایده مارچوبه

دریافت فرم پیشنهاد قیمت مزایده مارچوبه