این شرکت درنظر دارد فروش کاه و کلش گندم در سطح ۱۴۰۰ هکتار مزارع خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده یکشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر شرکت انجام می‌شود .

دریافت فرم پیشنهاد قیمت جهت شـرکت در مزایده فروش کاه و کلش گندم

دریافت شرایط کلش گندم