۴۶۵

این شرکت درنظر دارد عملیات حذف و فروش چوب درختان مرکبات خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایده با تلفن : ۴۲۲۹۶۱۰۷- ۰۶۱ امور بازرگانی تماس حاصل نمایند . ضمناً زمان مزایده شنبه مورخ ۹۶/۲/۲ رأس ساعت ۱۰ صبح دردفترشرکت انجام می‌شود.

 

دریافت شرایط چوب مرکبات

دریافت فرم پیشنهاد قیمت جهت شـرکت در مزایده فروش چوب مرکبات