این شرکت در نظر دارد عملیات پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار ۷۵ هکتار از اراضی دریچه ۱۰۸ را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت اخذ فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مناقصه به مشاور این شرکت (شرکت مهندسین مشاور آروین خاک – تلفن: ۸-۰۶۱۳۳۲۱۲۱۷۶ ) تماس حاصل نمایند. ضمنا مهلت دریافت مناقصه از مورخ ۹۶/۷/۱۲ لغایت ۹۶/۷/۱۹ می باشد.

دریافت شرایط مناقصه